top of page

VIKTIG INFO - PLEASE READ THIS!

Vi vet ikke hvordan verden ser ut i august men vi er forberedt på at det fortsatt kan være restriksjoner. We do not know what the world will look like in August but we are prepared for the fact that there may still be Covid 19 restrictions.


English below the norwegian text


Det å utvikle og arrangere en ny festival i 2021 er mer enn spennende. Liverpoolfestivalen skal om knappe fem måneder slippe inn masse supportere på festivalområdet.


Først til mølla

Blir det restriksjoner på antall publikummere vi kan slippe inn på festivalområdet så vil de som kjøper festivalpass tidlig bli prioritert. Vi setter foreløpig ikke noe tak på antall tilgjengelige billetter men vil vurdere dette i takt med signaler fra myndighetene og antall festivalpass som er solgt.Vi som jobber med Liverpoolfestivalen har et langsiktig perspektiv. Vi ønsker på å bygge opp festivalen til å bli en årlig happening og et «must be» sted for alle Liverpool-supportere i Skandinavia og gjerne utenfor. Vi har allerede solgt festivalpass i England og ser at interessen fra andre steder i Europa også er voksende.

 

Spørsmål og svar


Hvilke restriksjoner forventer dere?

Forhåpentligvis så kan vi gjennomføre festivalen uten særlige restriksjoner, og aller helst ingen restriksjoner. Samtidig så må vi også planlegge ut ifra det kan blir restriksjoner på antall deltagere vi kan tillate på festivalområdet. Derfor vil vi følge utviklingen tett og eventuelt sette et tak på antall tilgjengelige billetter. Dette for å unngå å måtte gi den triste beskjeden til noen om at de dessverre ikke får lov til å delta.


Hva skjer med de som har kjøpt billett men som ikke får komme?

Hvis vi har solgt flere billetter enn antall publikummere som tillates så vil vi selvfølgelig refundere billettutgiftene, eller hvis ønskelig, overføre disse til neste års festival. Har du booket overnatting så er dette heller ingen risiko siden man ikke betaler på forhånd.


Hva med de som har kjøpt billetter til spesialarrangementene?

De som har kjøpt billetter til Supportermiddagen og Livergirls ONLY vil få en mail av oss om kort tid om hva de kan gjøre hvis de ikke allerede har sikret seg festivalpass.


Vil programmet for festivalen bli redusert pga. eventuelle restriksjoner?

Nei, vi ser ikke for oss at programmet skal bli redusert uansett hvilke restriksjoner vi skulle bli pålagt. Artister er booket og både Liverpool-legender og andre gjester vil komme. Heldigvis så er England langt fremme når det gjelder vaksinering og lite tyder på at innreise til Norge vil by på problemer. Vi har til og med flere legender og artister på gang, som slippes ganske snart.Hva hvis du ikke har råd til å kjøpe festivalpass nå?

Vi lanserte «Book tickets now – pay later” tidligere i mars og vi skal fortsatt gi muligheten for å reservere festivalpass for de som ikke har råd til festivalpass akkurat nå. Samtidig så ser vi oss nødt til å gi en noen kortere frist på hvor lenge du kan reservere festivalpass. Til nå så har vi sagt at du kan reservere festivalpass frem til juli. Dette er ikke lenge mulig, men har du mulighet til å betale i løpet av mai så kan du fortsatt reservere! Les mer om dette her

 

English text below Salah!


Developing and arranging a new festival in 2021 is more than exciting. In just under five months, the Liverpool festival will gather a lot of fans.


First come, first served

If there are restrictions on the number of spectators we can let into the festival area, those who buy tickets early will be given priority. We haven`t set a limit on number of tickets available as we speak, but will consider this based on signals from the authorities and the number of tickets that have already been sold.The Liverpool Festival have a long-term perspective. We want to build up the festival to become an annual happening and a "must be" place for all Liverpool supporters in Scandinavia and and outside. We have already sold festival passes in England and see that interest from other places in Europe is also growing.

 

Q&A


What type of restrictions do you expect?

Hopefully we can carry out the festival without special restrictions, and preferably no restrictions. At the same time, we must also plan based on the fact that there may be restrictions on the number of participants we can allow in the festival area. Therefore, we will follow the development closely and possibly limit the number of tickets available. This is to avoid having to give the sad message to someone that they are unfortunately not allowed to participate.


What happens to those who have bought a ticket but are not allowed to come?

If we have sold more tickets than the number of spectators allowed, we will of course give a refund on the ticket expenses, or if desired, transfer these to next year's festival. If you have booked accommodation, this is also no risk since you do not pay in advance.Will the program for the festival be reduced due to restrictions?

No, the program will not be reduced no matter what restrictions could be. Artists are booked and both Liverpool legends and other guests will come. Fortunately, England is far ahead when it comes to vaccination and there is little indication that entry into Norway will present problems. We even have several legends and artists going on, which will be released pretty soon.605 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page